Stadgar GAMMELDANSENS VÄNNER I JAKOBSBERG

 

 § 1  Föreningens uppgift är att befrämja medlemmars intresse för kulturell dans.

 § 2  Medlemskap i föreningen erhålles genom att betala årsavgiften till GDV:s Plusgirokonto

 § 3  Årsavgiften för nästkommande år fastställes av årsmötet i februari månad.
        Avgifter till danskvällar och kurser fastställes av styrelsen.

 § 4  Föreningens styrelse som av årsmötet väljes för en tid av 2 år, består av 7 ledamöter och 2 suppleanter.
         Ledamöterna avgår växelvis vartannat år. Suppleanterna väljs på 1 år.
         Årsmötet väljer dessutom 2 revisorer, 1 revisorsuppleant och en valberedningskommitte på 3 personer.

 § 5  Medlem som uppträder störande vid föreningens aktiviteter kan uteslutas ur föreningen

 § 6  Medlem som ej betalat årsavgift den 31 maj utesluts ur föreningen.

 § 7  Verksamhetsåret omfattar kalenderåret.

 § 8  Upplösning av föreningen och beslut om innestående medel fattas av årsmötet

 JAKOBSBERG DEN 26 februari 2011

 Dessa stadgar har antagits 1971 vid årsmötet den 11 December
 och reviderats vid årsmötena 11 December 1976, 13 januari,
10 januari 1999 samt 26 februari 2011.