STADGAR

STADGAR FÖR

Gammeldansens Vänner i Jakobsberg
Organisations nr: 813200-3511
med hemort i Järfälla

Bildad 1967
Dessa stadgar har antagits 1971 vid årsmöte den 11 december.
Reviderade vid årsmöte:
1976
1979
1999
2011
Stadgarna är helt omarbetade och beslutade vid årsmöte 2019

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Mål och inriktning
• Gammeldansens Vänner i Jakobsberg är en allmännyttig, ideell och partipolitiskt obunden förening som bedriver dans- och kursverksamhet för vuxna utan kommersiellt intresse i en drogfri miljö.
• Föreningens ambition är att ge människor möjlighet att utvecklas fysiskt, socialt och kulturellt genom dans.
• Verksamheten ska omfatta dans såsom gammeldans/foxtrot/bugg och sprida intresse för densamma.
• Verksamheten ska även främja och bevara gammeldans och dess musik genom att ordna kurser i gammeldans till företrädesvis levande musik.

§ 2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet
Föreningen är medlem i Riksförbundet för Folkmusik & Dans, RFoD.

§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen i förening eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

§ 7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 8 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras av årsmötet.

§ 9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst 60 dagars mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 10 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst 60 dagars mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§11 Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är betald till GDV:s konto är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

§12 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 maj får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 13 Uteslutning mm.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut och beslutsmotivering skall skriftligen meddelas den berörde.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem:
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skall betala årsavgift senast den 15 februari, samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
• samtycker genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter, på ett sådant sätt som fordras, för att bedriva verksamheten enligt dessa stadgar samt gällande svensk lagstiftning angående lagring av personuppgifter.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 

§ 15 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
Kallelse till årsmötet, jämte förslag till föredragningslista, skall av styrelsen senast fem veckor före mötet meddelas medlemmarna via mail eller brev för de medlemmar som saknar mailtillgång och vid föreningens anordnade danser.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast vid tidpunkten för årsmötet i årsmöteslokalen. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalat förfallna årsavgifter har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 18 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen

§ 21 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
13. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte en (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag.
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

§ 22 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen beslutar.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

§ 23 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

REVISORER

§ 24 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 25 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant i den ordning de valts. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 26 Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §
• förbereda årsmöte
Ordföranden är föreningens officiella representant.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 28 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.